کاملترین مجموعه کتاب های الکترونیکی زیست شناسی(2008 Biology Ebook Collection)
شاخه ها و کتاب های هر دسته:

Anatomia Color Atlas and Textbook of Human Anatomy Volume 3 2003 Thieme
Anatomy of the Human Body - Henry Gray
Atlas Of Human Skeletal Anatomy - Juraj Artner
Color Atlas and Textbook of Human Anatomy ,Volume I Locomotor System - Werner Platzer, Werner Kahle, M. Frotscher
Color Atlas and Textbook of Human Anatomy, Volume 2 Internal Organs - Werner Platzer, Werner Kahle, M. Frotscher
Color Atlas Of Cytology, Histology, And Microscopic Anatomy - Wolfgang Kuhnel
Color Atlas of Physiology 5th Ed. - A. Despopoulos
Color Atlas of Ultrasound Anatomy - Berthold, M.D. Block
Human Anatomy 6th ed - Kent Van De Graaff
Human Physiology - The Mechanisms of Body Function 8th ed - Vander
Pocket Atlas of Human Anatomy Based on the International Nomenclature - Heinz Feneis, Wolfgang Dauber
Pocket Atlas Of Radiographic Anatomy 2d ed - Torsten B. Moller, Emil Reif
Review of Medical Physiology - 21 Edition - William F. Ganong
Schaum's Outline of Human Anatomy and Physiology - Kent M. Van De Graaff, R. Ward Rhees
Understanding Human Anatomy and Physiology - Sylvia S. Mader

Neuroanatomy :
Atlas of Neuroanatomy and Neurophysiology - Frank H. Netter
Color Atlas of Neuroscience Neuroanatomy and Neurophysiology - Ben Greenstein, Adam Greenstein
High-Yield Neuroanatomy - James D. Fix
Neuroanatomy An Atlas of Structures, Sections, and Systems - Duane E. Haines

Anthropology :
A Handbook Of Economic Anthropology - James G. Carrier
Biological Anthropology An Evolutionary Perspective - Barbara J King
Genetic NatureCulture Anthropology and Science beyond the Two-Culture Divide - Alan Goodman

Behavioral science :
International Encyclopedia Of The Social & Behavioral Sciences
Methods of Behavior Analysis in Neuroscience - Jerry J. Buccafusco

Biochemistry :
An Introduction to Computational Biochemistry - Jeremy J. Ramsden
Analytical Biochemistry 3rd ed - David Holme, Hazel Peck
Basic Concepts in Biochemistry A Student's Survival Guide 2d ed - Hiram F. Gilbert
Biochemistry 3 ed - Lippincott
Biochemistry 5th ed - Jeremy M. Berg, John L. Tymoczko, Lubert Stryer
Biochemistry of Lipids, Lipoproteins and Membranes, 4th edition - .E. Vance, J.E. Vance
Biochemistry of Signal Transduction and Regulation 3d ed - Gerhard Krauss
Biochemistry The Chemical Reactions Of Living Cells 2d Ed Vols 1&2 - David E. Metzler
Biochemistry The Molecular Basis of Life - Trudy McKee, James R McKee
Color Atlas Of Biochemistry 2d ed - Jan Koolman, Klaus-Heinrich Rohm
Encyclopedia of Physical Science and Technology - Biochemistry - 3rd Ed
Flavonoids - Andersen, Markham
Harper's Illustrated Biochemistry - Robert K. Murray, Darryl K. Granner, Peter A. Mayes, Victor W. Rodwell
Inorganic Biochemistry of Iron Metabolism From Molecular Mechanisms to Clinical Consequences, 2nd Edition - Robert R. Crichton
Lehninger Principles of Biochemistry, Fourth Edition - David L. Nelson, Michael M. Cox
Marks’ Basic Medical Biochemistry A Clinical Approach, 2nd Edition - Colleen Smith
Modern Experimental Biochemistry 3d ed - Rodney F. Boyer
Toxicological Chemistry and Biochemistry, Third Edition - Stanley E. Manahan

Bioethics :
Encyclopedia of Bioethics, 3rd edition - Stephen G. Post
Genetics and human behaviour the ethical context - Nuffield Council
Is Human Nature Obsolete Genetics, Bioengineering, and the Future of the Human Condition.(Book review) An article from Theological Studies - Andrew Lustig

Bioinformatics :
An Introduction to Genetic Algorithms - Melanie Mitchell
Artificial Intelligence and Molecular Biology - Lawrence Hunter
Beginning Perl for Bioinformatics - James Tisdall
Bioinformatics - From Genomes to Drugs - Thomas Langauer
Bioinformatics A Practical Guide to the Analysis of Genes and Proteins - Andreas D. Baxevanis , B. F. Francis Ouellette
Bioinformatics Computing - Bryan Bergeron
Bioinformatics Methods and Protocols Methods in Molecular Biology - Stephen Misener , Stephen A., Krawetz
Bioinformatics Sequence and Genome Analysis - David W. Mount
Bioinformatics The Machine Learning Approach, Second Edition - Pierre Baldi, Soren Brunak
Blast - Ian Korf, Mark Yandell, Joseph Bedell
Calculating the Secrets of Life Applications of the Mathematical Sciences in Molecular Biology - Eric S. Lander, Michael S. Waterman
Computational Cell Biology - Christopher Fall, Eric Marland, John Wagner, John Tyson
Computational Molecular Biology An Algorithmic Approach - Pavel A. Pevzner
Computational Molecular Biology An Introduction - Peter Clote, Rolf Backofen
Current Topics in Computational Molecular Biology - Tao Jiang , Ying Xu , Michael Q. Zhang
Data Analysis and Visualization in Genomics and Proteomics - Francisco Azuaje
Data Mining Multimedia, Soft Computing, and Bioinformatics - Sushmita Mitra, Tinku Acharya
Developing Bioinformatics Computer Skills - Cynthia Gibas, Per Jambeck
Gene Regulation and Metabolism Post-Genomic Computational Approaches - Julio Collado-Vides
Genetic Programming On the Programming of Computers by Means of Natural Selection - John R. Koza
Introduction to Bioinformatics - Arthur M. Lesk
Introduction to Computational molecular biology - Carlos Setubal, Joao Meidanis
Mastering Perl for Bioinformatics - James D. Tisdall
Microarrays for an Integrative Genomics Computational Molecular Biology - Isaac S. Kohane, Alvin Kho, Atul J. Butte
Practical Genetic Algorithms - Randy L. Haupt, Sue Ellen Haupt
Sequence Analysis In A Nutshell - Darryl Leon, Scott Markel


Biological Psychiatry :
Psychiatry as a Neuroscience - Mario Maj
Textbook of Biological Psychiatry - Jaak Panksepp

Biophysics :
An Introduction To Environmental Biophysics - Gaylon S. Campbell, John M. Norman
Biophysics - Vasantha Pattabhi, N. Gautham
biophysics 4th ed - oland Glazer
Computational Biochemistry and Biophysics - Oren M. Becker
Lectures in Theoretical Biophysics - K. Schulten , I. Kosztin

Biotechnology :

Biological Nanostructures and Applications of Nanostructures in Biology Electrical, Mechanical, and Optical Properties - Michael Stroscio
Bionanotechnology Lessons from Nature - David S. Goodsell
Biotech Industry - A Global, Economic and Financing Overview - B Bergeron & P Chan
Biotechnology and Communication The Meta-Technologies of Information - Sandra Braman
Biotechnology for Waste and Wastewater Treatment - Nicholas P. Cheremisinoff
Biotechnology Unzipped Promises And Realities - Eric S. Grace
Carbohydrate Biotechnology Protocols - Christopher Bucke
Cell and Tissue Culture Laboratory Procedures - Alan Doyle
Cereal Biotechnology - Peter C. Morris , James H. Bryce
Environmental Biotechnology Principles and Applications - Bruce E. Rittmann, Perry L. McCarty
From Biotechnology to Genomes The Meaning of the Double Helix - Philippe Goujon
Fruit and Vegetable Biotechnology - Victoriano Valpuesta
Glossary of Biotechnology Terms, Third Edition - Kimball Nill
History and Trends in Bioprocessing and Biotransformation - T. Scheper, N. N. Dutta, F. Hammar
History of Modern Biotechnology I - Springer
History Of Modern Biotechnology II - Springer
Industrial Pharmaceutical Biotechnology - Heinrich Klefenz
Marine Biotechnology in the 21st Century - Nrc
Modern Advances in Chromatography - Springer
Physics And Chemistry Basis Of Biotechnology - De Cuyper & Bulte
Plant Biotechnology and Transgenic Plants - Kirsi-Marja Oksman-Caldentey , Wolfgang H. Barz
Separation Processes In The Food & Biotechnology Industries - GRANDISON
Synthetic Polymers for Biotechnology and Medicine - Ruth Freitag
The Application of Biotechnology to Industrial Sustainability - Christian Aagaard Hansen
The Biotechnology of Ethanol - M Roher
Understanding Biotechnology - Aluizio Borem, Fabricio R. Santos, David E. Bowen

botany :

Aquarium Plants Their Identification Cultivation and Ecology - Karel Rataj
Carnivorous plants of the world - James Pietropaolo
Green Plants Their Origin and Diversity - Peter R. Bell, Alan R. Hemsley
Handbook of Plant & Crop Physiology Revised & Expanded - Mohammad Pessarakli
Introduction to Botany - James Schooley

Cell and Molecular Biology :
Advanced Molecular Biology A Concise Reference - Richard M. Twyman
Basic Cell Culture Protocols Methods in Molecular Biology - Cheryl D. Helgason, Cindy L. Miller
Cell Biology A Short Course 2d ed - Stephen R. Bolsover, Jeremy S. Hyams
Cell Cycle Control Mechanisms and Protocols Methods in Molecular Biology - Tim Humphrey, Gavin Brooks
Cellular Biology, A Short Course 2Ed - Stephen R. Bolsover
Chiral Separations Methods and Protocols - Gerald Gubitz
Data Analysis in Molecular Biology and Evolution - Xuhua Xia
Dictionary Of Biochemistry And Molecular Biology 2d ed - J. STENESH
DNA–Protein Interactions Principles and Protocols Second Edition - Tom Moss
Embryonic Stem Cells, Methods And Protocols - Kursad Turksen
Flow Cytometry Protocols 2d ed - Teresa S. Hawley
Genomic Imprinting - Andrew Ward
High-Yield Cell and Molecular Biology - Ronald W Dudek
Histology and Cell Biology - Abraham Kierszenbaum
Membrane Protein Protocols - Barry S. Selinsky
Molecular Analysis Of Cancer - Carrie Fidler
Molecular and Cellular Biology of Neuroprotection in the CNS - Christian Alzheimer
Molecular Biology in Cellular Pathology - John Crocker , Paul G. Murray
Molecular Biology in Medicinal Chemistry - D. Steinhilber
Molecular Biology of Human Cancers An Advanced Student's Textbook - Wolfgang A. Schulz
Molecular Biology of the Gene, Fifth Edition - James D. Watson
Molecular Biology of the Parathyroid - Tally Naveh-Many
Molecular Cell Biology 5th ed - Lodish et al
Nuclear Import and Export in Plants and Animals - T. Tzfira, Vitaly Citovsky
Oxford Dictionary Of Biochemistry And Molecular Biology - Teresa Atwood
Pcr Cloning Protocols - Harry W. Janes, Bing-Yuan Chen
PCR Protocols 2d ed - John M. S. Bartlett
Plant Cell Biology - William V. Dashek
Protein Expression A Practical Approach - B. D. Hames
Protein Structure Prediction, methods and protocol - David M. Webster
Rt-Pcr Protocols - Joe O’Connell
Schaum's Easy Outline Molecular and Cell Biology - William Stansfield, Raul J Cano, jaime S. Colome
Single Nucleotide Polymorphisms - Pui-Yan Kwok
Stem Cell Biology - Daniel R. Marshak
Stem Cell Biology and Gene Therapy - Peter J. Quesenberry
Steroid Receptor Methods - Benjamin A. Lieberman
The Biogenesis Of Cellular Organelles - Chris Mullins
The Encyclopedia Of Molecular Biology - Creighton
TWO-HYBRID SYSTEMS - Paul N. MacDonald

Developmental biology :

Developmental Biology - Scott F. Gilbert
developmental biology protocols - Rocky S. Tuan and Cecilia W. Lo
Evolutionary Developmental Biology of the Cerebral Cortex - Novartis Foundation
Key Experiments in Practical Developmental Biology - Jennifer Knight

Ecology :

Ecology of the Planted Aquarium A Practical Manual and Scientific Treatise for the Home Aquarist, Second Edition - Diana Walstad
The Nature Of Design Ecology Culture - Oxford University Press
Plant Ecology - Erwin Beck
Research Techniques in Animal Ecology - Luigi Boitani
The Ecology of the Cambrian Radiation - Andrey Zhuravlev

Entomology :

Entomology 3rd ed - C.Gillott

Epidemiology :

Basic Epidemiology - Beaglehole , Bonita

Evolution :

Cooperation in Primates and Humans Mechanisms and Evolution - Peter M. Kappeler
Human Evolution - An Illustrated Introduction, 5th Edition - Roger Lewin
Molecular population genetics and evolution - Masatoshi Nei
Selective Sweep - Dmitry Nurminsky
The Phenomenon of Science A cybernetic approach to human evolution - Turchin V.F

General :

Biology 6th ed - Raven Johnson
Biology 7th ed - Campbell, Reece
Biology Macmillan Science Library - Richard Robinson
Biology Science for Life - Colleen Belk, Virginia Borden
Discover Biology 2nd edition - Cain, Michael
Life The Science of Biology 7th ed - Bill Purves, David Sadava
Modern Biology - Postlethwait , Hopson
Practical approach to microarray data analysis - Daniel P. Berrar, Werner Dubitzky, Martin Granzow
Schaum's Outline of Biology - Fried, George H.
The New Penguin Dictionary Of Biology - M. Abercrombie

Genetics :

ABC of Clinical Genetics - Helen M. Kingston
Color Atlas of Genetics, 2nd ed - Eberhard Passarge
Evolutionary Genetics 2d ed - MAYNARD SMITH
Functional Genomics - Michael J. Brownstein , Arkady B. Khodursky
Genetics A Conceptual Approach - Pierce, B. A
Genetics and the Logic of Evolution - Kenneth M. Weiss
Genetics Principles And Analysis - Daniel L. Hartl
Genetics Vol 1, A-D - Macmillan Science Library
Genetics Vol 2, E-I - Macmillan Science Library
Genetics Vol 3, K-P - Macmillan Science Library
Genetics Vol 4, R-Z - Macmillan Science Library
Genome The Autobiography of a Species in 23 Chapters - Matt Ridley
Genomics and Proteomics Functional and Computational Aspects - S?ndor Suhai
Genomics Protocols - Michael P. Starkey , Ramnath Elaswarapu
Introduction To Molecular Genetics And Geonomics - hearts
Introduction to Proteomics Tools for the New Biology - Daniel C. Liebler
Modern Microbial Genetics 2d ed - Uldis N. Streips
Plant Genomics and Proteomics - Christopher A. Cullis
Population Genetics A Concise Guide - John H. Gillespie
Protein Arrays, Biochips, and Proteomics - Joanna S. Albala
Proteomics in Practice - A Laboratory Manual of Proteome Analysis - Tom Naven
Schaum's Outline of Theory and Problems of Genetics - William D. Stansfield
The Behavioral Genetics of Psychopathology A Clinical Guide - Kerry L. Jang
The Genetics and Biology of Sex Determination - Novartis Foundation
The Genomics Age How DNA Technology Is Transforming the Way We Live and Who We Are - Gina Smith

Histology :

High-Yield Histology 2d ed - Ronald W Dudek

Mathematical Biology :

Algebraic Statistics for Computational Biology - Lior Pachter and Bernd Sturmfels
Mathematical Biology I. An Introduction Third Edition - J.D. Murray
Tutorials in Mathematical Biosciences - M. Morel, Cachan

Biostatistics :

Advances in Clinical Trial Biostatistics - Nancy L. Geller
Biostatistical Methods in Epidemiology - STEPHEN C. NEWMAN
Biostatistics A Methodology For the Health Sciences - Gerald van Belle, Patrick J. Heagerty, Lloyd D. Fisher, Thomas S. Lumley
High-Yield Biostatistics - A. Glaser
Introductory Biostatistics - Chap T. Le
Introductory Biostatistics for the Health Sciences Modern Applications Including Bootstrap - Michael R. Chernick, Robert H. Friis
Primer of Biostatistics 5th Ed - Stanton A. Glantz

MicroBiology :

Applied Dairy Microbiology, Second Edition - Elmer H. Marth
Benson's Microbiological Applications Laboratory Manual in General Microbiology - Alfred E Brown
Freshwater Microbiology - Biodiversity And Dynamic Interactions Of Microorganisms In The Aquatic Environment - David Sigee
Kaplan Medical Step 1 Microbiology - Immunology
Laboratory Exercises in Microbiology - John P Harley, John Harley
Lippincott's Illustrated Reviews Microbiology - William A Strohl
Microbiology Demystified - Tom Betsy, James Keogh
Modern Food Microbiology 6th ed - James M. Jay
The Microbiology of Anaerobic Digesters - Michael H. Gerardi
Wastewater Microbiology - Gabriel Bitton
Wastewater Pathogens - Michael H. Gerardi, Mel C. Zimmerman
World of Microbiology and Immunology Vol 1 (A-L) - K. Lee Lerner
World of Microbiology and Immunology Vol 2 (M-Z) - K. Lee Lerner

Neuroscience :

Brain Facts A Primer on the Brain and Nervous System - The Society for Neuroscience
Elements of Molecular Neurobiology 3d ed - C. U. M. Smith
Neurological Foundations of Cognitive Neuroscience - Mark D'Esposito
Neuroscience 3ed - DALE PURVES
Theoretical Neuroscience Computational and Mathematical Modeling of Neural Systems - Peter Dayan, L. F. Abbott

Paleontology :

GEOLOGY AND VERTEBRATE PALEONTOLOGY OF THE EARLY PLIOCENE SITE OF KANAPOI,NORTHERN KENYA - JOHN M. HARRIS
History of geology and paleontology - Zittel K.A.

Systems Biology :

Foundations of Systems Biology - Hiroaki Kitano
System Modeling in Cell Biology From Concepts to Nuts and Bolts - Zoltan Szallasi, J?rg Stelling, Vipul Periwa
Systems biology - dynamic pathway modeling - Olaf Waulkenhour
Systems Biology Properties of Reconstructed Networks - Bernhard o. Palsson

Taxonomy :

Key to Soil Taxonomy - Soil Survey Staff

zoology :
Curious Creatures in Zoology - John Ashton
Dictionary of Invertebrate Zoology
Integrated Principles of Zoology 11th ed - Hickman, Roberts, Larson
Zoology 5th ed - Miller , Harley

لینک های  دانلود  (می توانید به صورت دلخواه انتخاب و دانلود کنید)                            

http://rapidshare.com/files/50745131/Biology_Complete_by_xnoiz.part01.rar
http:
//rapidshare.com/files/50745246/Biology_Complete_by_xnoiz.part02.rar
http:
//rapidshare.com/files/50745261/Biology_Complete_by_xnoiz.part03.rar
http:
//rapidshare.com/files/50745221/Biology_Complete_by_xnoiz.part04.rar
http:
//rapidshare.com/files/50745298/Biology_Complete_by_xnoiz.part05.rar
http:
//rapidshare.com/files/50745321/Biology_Complete_by_xnoiz.part06.rar
http:
//rapidshare.com/files/50745380/Biology_Complete_by_xnoiz.part07.rar
http:
//rapidshare.com/files/50744898/Biology_Complete_by_xnoiz.part08.rar
http:
//rapidshare.com/files/50745266/Biology_Complete_by_xnoiz.part09.rar
http:
//rapidshare.com/files/50745406/Biology_Complete_by_xnoiz.part10.rar
http:
//rapidshare.com/files/50745100/Biology_Complete_by_xnoiz.part11.rar
http:
//rapidshare.com/files/50745265/Biology_Complete_by_xnoiz.part12.rar
http:
//rapidshare.com/files/50744929/Biology_Complete_by_xnoiz.part13.rar
http:
//rapidshare.com/files/50745095/Biology_Complete_by_xnoiz.part14.rar
http:
//rapidshare.com/files/50745325/Biology_Complete_by_xnoiz.part15.rar
http:
//rapidshare.com/files/50745075/Biology_Complete_by_xnoiz.part16.rar
http:
//rapidshare.com/files/50745150/Biology_Complete_by_xnoiz.part17.rar
http:
//rapidshare.com/files/50745264/Biology_Complete_by_xnoiz.part18.rar
http:
//rapidshare.com/files/50744999/Biology_Complete_by_xnoiz.part19.rar
http:
//rapidshare.com/files/50744958/Biology_Complete_by_xnoiz.part20.rar
http:
//rapidshare.com/files/50745206/Biology_Complete_by_xnoiz.part21.rar
http:
//rapidshare.com/files/50745187/Biology_Complete_by_xnoiz.part22.rar
http:
//rapidshare.com/files/50745243/Biology_Complete_by_xnoiz.part23.rar
http:
//rapidshare.com/files/50745172/Biology_Complete_by_xnoiz.part24.rar
http:
//rapidshare.com/files/50745219/Biology_Complete_by_xnoiz.part25.rar
http:
//rapidshare.com/files/50745278/Biology_Complete_by_xnoiz.part26.rar
http:
//rapidshare.com/files/50745151/Biology_Complete_by_xnoiz.part27.rar
http:
//rapidshare.com/files/50745110/Biology_Complete_by_xnoiz.part28.rar
http:
//rapidshare.com/files/50745352/Biology_Complete_by_xnoiz.part29.rar
http:
//rapidshare.com/files/50745306/Biology_Complete_by_xnoiz.part30.rar
http:
//rapidshare.com/files/50745254/Biology_Complete_by_xnoiz.part31.rar
http:
//rapidshare.com/files/50745288/Biology_Complete_by_xnoiz.part32.rar
http:
//rapidshare.com/files/50745370/Biology_Complete_by_xnoiz.part33.rar
http:
//rapidshare.com/files/50745212/Biology_Complete_by_xnoiz.part34.rar
http:
//rapidshare.com/files/50745311/Biology_Complete_by_xnoiz.part35.rar
http:
//rapidshare.com/files/50745257/Biology_Complete_by_xnoiz.part36.rar
http:
//rapidshare.com/files/50745111/Biology_Complete_by_xnoiz.part37.rar
http:
//rapidshare.com/files/50745228/Biology_Complete_by_xnoiz.part38.rar
http://rapidshare.com/files/50745147
/Biology_Complete_by_xnoiz.part39.rar
Password:    www.warezakias.info
برای باز کردن فایل ها رمز بالا را(www.warezkias.info)با حروف کوچک و بدون هیچ گونه فاصله و علامت اضافی وارد کنید)
ارسال شده توسط:صدیقه دوستی
منبع:www.biology.blogtak.com

نوشته شده توسط میرجلیلی در شنبه بیست و سوم شهریور ۱۳۸۷ ساعت 16:36 | لینک ثابت |