فصل هشتم (ژنتیک وخاستگاه آن)

1-الف)آمیزش آزمون به چه منظوری صورت می گیرد ؟           

    ب)هم توانی چه تفاوتی با غالب ناقص دارد؟

2- هموفیلی نوعی بیماری وابسته به جنس است و ژن آ ن روی کرو موزوم X قرار دارد اگر پدر سالم ومادر  ناقل این بیماری باشد (با رسم مربع پانت ) ژنوتیپ ها و فنو تیپ  جدید مورد انتظار در فرزندان را بنویسید . (   H=  ژن فرد سالم   وh = ژن مولد هموفیلی )              

3-در خا نواده ای که پدرو مادر تالاسمی مینور دارند ، ژنوتیپ ها وفنوتیپ ها ی مورد انتظار در فرزندان که با فنوتیپ و ژنوتیپ والدین متفاوت است را بنویسید.      ( C=الل طبیعی     c= الل تالاسمی )

4-اصطلاحات زیر را تعریف کنید :                            

    الف)خود لقاحی                         ب)صفت اتوزومی

 ۵-الف)قانون تفکیک ژنها را بنویسید .   

     ب)آمیزش دی هیبریدی چه نوع آمیزشی است؟

6-صفت رنگ گل در گیاه  میمونی ، غالب ناقص است ،ازآمیزش گل میمونی صورتی (RW ) به روش خود لقاحی ، چه ژنوتیپ ها وفنو تتیپ های جدیدی تولید خواهد شد؟(قرمز=  R و   سفید=W)

7-در خانواده ای که یکی از والدین گروه خونی A و دیگری گروه خونی B دارد ، چهار نوع گروه خونی متفاوت در فرزندان دیده می شود ، ژنوتیپ فرزندان را بنویسید .            

8-الف)قانون جور شدن مستقل ژنها را بنویسید .                 

    ب)علت بیماری فنیل کتونوریا (نقص در واکنش های متابو لیسمی بدن افراد مبتلا )را بنویسید .

9-الف)در خانواده ای که پدر ومادر ، هر دوموهای موج دار  دارند ، سه نوع فنوتیپ در فرزندان قابل پیش بینی است ژنوتیپ هر یک ازآن فنوتیپ را بنویسید .  (فرفری= M  و صاف=S )

ب)رابطه ی بین الل های حالت مو از کدام الگوپیروی می کند؟ 

10-الف - از آمیزش آزمون به چه منظور استفاده می شود؟

    ب- ناقل به چه فردی گفته می شود؟

11-در خانوادهای که هر دو تالاسمی مینوردارند:                         

    الف)ژنوتیپ فرزندانی که با ژنوتیپ والدین متفاوت است را بنویسید .

   ب) فنوتیپ فرزندان را مشخص کنید. (c  الل بیماری وC  الل طبیعی است)

12- آمیزش منو هیبریدی را تعریف کنید.

 13- فرض کنید آمیزش آزمون در انسان امکان پذیر باشد ،ژنوتیپ مجهول یک گروه خونی را چگونه تعیین می کنند؟(روش را فقط برای یک ژنوتیپ مجهول بنویسید)        

14-در خانوادهای که پدر و مادر موی موج دار دارند     :

         الف)ژنوتیپ والدین را بنویسید

         ب)احتمال داشتن دختری با موی موج دار چقدر  است ؟ (مجعد= R وصاف=S)

15-الف)تغییر رنگ موهای روباه قطبی را در بتابستان و زمستان ،چگونه توجیه می کنید؟

      ب)پیشنهاد پر هیز از ازدواج فامیلی می تواند در صد ابتلا به بیماری تالاسمی ماژور رابه شدت کاهش  دهد اما این راه حل برای پیشگیری از بیماری هانتیگتون کارآیی کمتری دارد علت چیست؟         

16-در خانواده ای که پدر ومادر گر وههای خونی متفاوت دارند ،نیمی از فرزندان گروه خونی Aونیمی  گروه خونی B دارند (به طور طبیعی احتمال هیچ نوع گروه خونی دیگر در میان فرزندان وجود ندارد)  فنوتیپ والدین و ژنوتیپ فرزندان را بنویسید .                

17-الف) تفاوت هم توانی با غالب ناقص را بنویسید                 

      ب) چرادر زنان اثر یک آلل مغلوب که بر روی کروموزوم X قراردارد ظاهر نمی شود؟

18-اصطلاحات زیر را تعریف کنید:

  الف- صفت چند ژنی          ب- آللهای چند گانه

19-پدر ومادری سالم ، دارای فرزندی مبتلا به تالاسمی ماژور هستند :

الف) ژنوتیپ والدین را بنویسید.              ب) ژنوتیپ فرزند بیمار را بنویسید .

20-از خود بار وری گل میمونی صورتی (RW) چه فنوتیپ هایی حاصل می شود ؟     

                                                                  (قرمز =R      و    سفید  W=)

21-  از آميزش آزمون موش سياه با يك موش قهوه اي ، همه موشهاي حاصل سياه رنگ  شده اند:

      الف- كدام صفت غالب است؟

      ب- صفت غالب خالص است يا ناخالص؟ دليل خود را بيان كنيد.

22-  به پرسشهاي زير پاسخ دهيد.

        الف- مشاهدات نايت از آميزش گياهان نخود فرنگي گلبرگ سفيد و گلبرگ ارغواني چه بود؟

         ب- آزمايش هاي مندل چه تفاوتي با كارهاي نايت داشت؟

23-به پرسشهاي زير پاسخ دهيد:

     الف- تفاوت گلبولهاي قرمز ، در افراد مبتلا به تالاسمي ماژور و تالاسمي مينور در چيست؟

      ب- آميزش دي هيبريدي ، چه نوع آميزشي است؟

24- اگر پدر و مادري سالم ، داراي فرزندي مبتلا به تالاسمي ماژور باشند: 

     الف-ژنوتيپ پدر و مادر را تعيين كنيد.

     ب- با محاسبات ژنتيكي احتمال آنكه فرزند بعدي اين خانواده ، پسري مبتلا به تالاسمي ماژور باشد را بدست آوريد .                                               ( ژن فرد سالم:C    و   ژن تالاسمي:c)

25-چگونه می توان در دود مانه تشخیص داد که یک صفت :

    الف – غالب است یا مغلوب؟

    ب- اتوزومی است یا وابسته به جنس؟

26-هر يك از اصطلاحات زير را تعريف كنيد؟  

    الف- هترو زيگوس                                      ب- الل                       ج- ژنوتيپ

27- مادري با گروه خوني AB و پدري با گروه خوني A ، دختري با گروه خوني B دارند. با ذكر دليل  ژنوتيپ پدر را بنويسيد.

28-الف- از انواع رابطه بین آللها ، هم توانی را تعریف کنید؟

     ب- در چه صورت ، فرزندی مبتلا به تالاسمی ماژور متولد می شود؟

29- الف- اصطلاحات زیررا تعریف کنید؟      

    الف- الل                     ب- ژن مغلوب      ج- قانون تفکیک ژنها

30- در یک گیاه نخود فرنگی ،رنگ ارغوانی گل،(R) نسبت به رنگ سفید(r) و بلندی ساقه (A)نسبت به      کوتاهی(a)آن غالب است.

      الف- فنوتیپ هر یک از ژنوتیپ های زیر را در این گیاه مشخص کنید؟  1-AaRr       2-aarr

       ب- ژنوتیپ های احتمالی گیاه ساقه بلند گل سفید را بنویسید.

31- الف- قانون تفکیک ژن ها را بنویسید؟

       ب- چه تفاوتی بین همتوانی صفات و صفات غالب ناقص وجود دارد؟

32- زنی ناقل هموفیلی و مبتلا به تالاسمی مینور با مردی سالم از نظر هموفیلی ولی مبتلا به تالاسمی مینور ازدواج می کند.احتمال بوجود آمدن پسر مبتلا به هموفیلی  و تالاسمی ماژور در این خانواده چقدر است؟

33- قانون جور شدن مستقل ژنها را بنویسید؟

34- قانون اول و دوم وراثت را تعریف کنید.

35- از آمیزش نخود فرنگی پا بلند دانه صاف که در هر دو صفت خالص است با نخود فرنگی پا کوتاه دانه چروکیده ، ژنوتیپ و فنوتیپ افراد نسل اول (F1) را بنویسید.(با نوشتن راه حل)

(پاکوتاه=l        پا بلند=L             دانه چروکیده= a          دانه صاف=A )

36- از خود لقاحی نخود فرنگی دانه زرد (Aa)تقریبا چند درصد دانه های حاصل سبز خواهند بود.

        1- 25       2- 50     3- 75     4- 100

37- از آمیزش لاله عباسی گل قرمز با لاله عباسی گل سفید، نسل اول همگی گل صورتی شده اند.حال اگر گل صورتی های نسل اول ، عمل خود لقاحی انجام دهند،  انواع ژنوتیپ های حاصل از این آمیزش را با محاسبات ژنتیکی بنویسید.                         

                                                                      ( الل سفید رنگ=W        الل قرمز رنگ= R  ) 

38- در یک گیاه نخود فرنگی آلل های P  و   p وآلل های A  و a  به ترتیب بیانگر صفات (گلبرگ ارغوانی - گلبرگ سفید) و (دانه صاف - دانه چروکیده) می باشد. فنوتیپ هر یک از ژنوتیپ های زیر را بنویسید.

   الف- PPAA                   ب-  Ppaa                 ج-   ppAa                  د- ppaa

39- در نوعی خرگوش ژنوتیپ های WW  رنگ سفید،  BB رنگ سیاه ،و   BW رنگ خاکستری ایجاد می کند.حال اگر دو خرگوش با ژنوتیپ هایBW   ، BW    را با هم آمیزش دهیم:

      الف- ژنوتیپ های جدید در فرزندان را مشخص کنید.

     ب- با استفاده از محاسبات ژنتیکی ، ژنوتیپهای جدید در فرزندان را مشخص کنید.

40- در خانواده ای  مادر گروه خونی AB و پدر گروه خونی   A وپسر گروه خونیB  دارند.تعیین کنید:

     الف- ژنوتیپ پدر              ب- نسبت فرزندان ناخالص          ج- احتمال دختری با گروه خونی B

41- با توجه به دودمانه (شجرنامه) مقابل به پرسش های زیر پاسخ دهید:

      الف- بیماری غالب است یا مغلوب ؟                                                                            

       ب- صفت وابسته به جنس است یا اتوزومی؟                                                

                                                  

42- گل یک گیاه نخود فرنگی ، دارای گلبرگ های ارغوانی ( فنوتیپ غالب می باشد.برای مشخص کردن ژنوتیپ این گل چه راهی را پیشنهاد می کنید. (جواب را با استدلال ژنتیکی بیان کنید)

43- به سوالات زیر در مورد صفت سه آللی گروههای خونی پاسخ دهید.

      الف- برای این صفت چند نوع ژنوتیپ در افراد می توان انتظار داشت.

      ب- چرا افرادی که ژنوتیپ I I  دارند،گروه خونی AB  خواهند داشت؟

      ج- افرادی که گروه خونی A دارند (فنوتیپ A)چه ژنوتیپ هایی ممکن است داشته باشند؟

44- مرد وزنی سالم ، دارای فرزندی مبتلا به هموفیلی و زال شده اند:

   الف – ژنوتیپ والدین را مشخص کنید .

   ب- جنسیت فرزند چیست؟

  ج- احتمال اینکه دومین فرزند این خانواده دختری ناقل تالاسمی و زال متولد شود چقدر است؟

۴۷-قانون دوم مندل ( اصل جور شدن مستقل ژنها):

  الف- در چه نوع آمیزشی دیده می شود؟

  ب- در مورد چه نوع ژنهایی صادق است؟

نوشته شده توسط میرجلیلی در چهارشنبه بیست و سوم بهمن ۱۳۸۷ ساعت 20:1 | لینک ثابت |