سال سوم ، فصل 1:               

1- به طور معمول، كدام يك از انواع گلوبولهاي سفيد، ترشح ملكولهاي پروتئيني از نوع گلبولين‌ها را به عهده دارد؟ (69)

1)لنفوسيت‌هاي B     2)لنفوسيت‌هاي T     3)گرانولوسيت‌ها        4)مونوسيت‌ها

2-در ارتباط با ويژگي‌هاي مونوسيت‌هاي خون، گزينه صحيح كدام است؟ (71)

1)هسته چندبخشي، امكان ترشح سموم، حركت آميبي                

 2)هسته چندقسمتي، قدرت بيگانه‌خواري، دياپدز

3)يك هسته‌اي،توان ترشح پادتن، حركت آميبي، بيگانه‌خواري

4)يك هسته‌اي، داشتن قدرت بيگانه‌خواري، دياپدز

3-تخريب و حل كردن ديواره سلولي ميكروب‌ها، به عهده كدام سلول‌هاست؟ (72)

1)لنفوسيتB           2)لنفوسيتT            3)گرانولوسيت           4)مونوسيت

4-كدام يك از سلولهاي زير خاصيت فاگوستيوز و دياپدز دارند؟ (73)

1)لنفوسيتB           2)لنفوسيتT            3)مونوسيت              4)ماكروفاژ

5-انتقال آنتي‌كوراز خون مادر به جنين، باعث ايجاد كدام نوع ايمني مي‌شود؟ (74)

1)طبيعي، غيرفعال      2)طبيعي، فعال          3)مصنوعي، غيرفعال     4)مصنوعي، فعال

6-كدام توانايي ساختن پادتن را دارد؟ (77)

1)گرانولوسيت           2)مونوسيت              3)پلاسموسيت          4)ماستوسيت

7-كدام سلول قادر به فاگوستيوز نيست؟ (79)

1)نوتروفيل               2)لنفوسيتB           3)ماكروفاژ               4)مونوسيت

8-كدام قادر به بيگانه‌خواري در فضاي بين سلولي نيست؟ (81)

1)بازوفيل                2)لنفوسيت              3)مونوسيت              4)نوتروفيل

9-در ايمني هومورال كدام نقش ندارد؟ (82)

1)سلولT خاطره                2)پادتن                   3)پلاسموسيت          4)لنفوسيتB

10-اتصال آلرژن به كدام سبب ترشح هيستامين مي‌شود؟ (83)

1)گيرنده‌هاي سطح لنفوسيتB                  2)پادتن‌هاي سطح پلاسموسيت                 

3)پادتن‌هاي سطح ماستوسيت                   4)گيرنده‌هاي سطح لنفوسيت‌T

11-در انسان سلولهايي كه در ايمني فعال نقش دارند از كدام بافت اصلي منشأ گرفته‌اند؟ (85)

1)پيوندي                2)پوششي                3)ماهيچه‌اي             4)عصبي

12-كدام در مورد انسان صحيح است؟ (85)

1)ماكروفاژها بوسيله دياپدز از ديواره مويرگها عبور مي‌كنند

2)ماكروفاژها تنها فاگوسيتهاي فعال در خارج از خون هستند

 3)تنها گلبول‌هاي مربوط به دفاع غير اختصاصي در خون مونوسيت‌ها هستند

4)دفاع غيراختصاصي ممكن است بدون نياز به پاسخ دمايي باشد.

13-واحدهاي سازنده كدام مي‌تواند با سايرين تفاوت اساسي داشته باشد؟ (85)

1)آنتي‌ژن       2)پروفورين              3)اينترفرون              4)گيرنده آنتي‌ژني

14-بدن انسان براي مقابله با عامل كدام بيماري پروفورين توليد مي‌كند؟ (86)

1)سل           2)مالاريا                  3)ديفتري                4)تبخال

15- محلي كه لنفوسيت هايT انسان توانايي شناسايي سلولهاي خودي از غير خودي را كسب كنند، در..................  (87)

1)مغز استخوان پهن قرار دارد.                    2)كشاله ي ران قرار دارد.

3)جلوي جناغ واقع شده است.                     4)جلوي ناي واقع شده است.

16- پادتن ها.................. (87)

1)نمي توانند فاگسيتوز را افزايش دهند.                     

2)توسط لنفوسيت هاي T ساخته مي شوند.

3)نمي توانند به آنتي ژن هاي سطح باكتري ها متصل شوند.

4)به آنتي ژن هاي سطح ويروس ها مي چسبند.

سال سوم ،‌فصل 2:

1-در مسير انعكاس جهش زانو (شكل زير) به ترتيب از راست به چپ كدام سيناپس بازدارنده و كدام تحريك كننده است؟(68)

 1) 2-1             2) 1-2                   3) 3-2              4) 1-3

2-جسم سلولي نورون هاي حسي يك قطبي مربوط به پوست دست در كدام ناحيه قرار دارد؟(69)

1)بخش خاكستري نخاع                    2)بخش خاكستري مخ          

3)بن هاي لامسه                            4) عقده ي شوكي (عقده هاي نخاعي)

3-احساس درد مربوط به كدام بخش از دستگاه عصبي است؟ (70)

1) بن‌هاي مايسنر                       2) پايانه برهنه اعصاب حسي پوست

3) قشر خاكستري مخ                            4)هسته‌هاي خاكستري درون مخ

4-  جهت هدايت پيام عصبي در بدن،‌ در يك نورون كدام است؟ (71)

1)از اكسون به جسم سلولي                           2) از اكسون به دندريت                          

3) از دندريت به جسم سلولي                         4) از جسم سلولي به دندريت

5- به طور معمول پتانسيل آرامش، از اختصاصات كدام سلولهاست؟ (72)

1) ميون‌ها (سلولهاي ماهيچه)               2) نورون‌ها     3) گيرنده‌ها    4) همه سلولها

6- در مسير راه حسي پوست دست، جسم سلولي اولين سلول عصبي، در كجا قرار دارد؟ (72)

1) ريشه پشتي نخاع             2) ريشه شكمي نخاع 

3) شاخه پشتي نخاع            4) شاخه شكمي نخاع

7-فعال شدن اعصاب سمپاتيك برعضلات حلقوي مجراي ادراري چه اثري دارد؟(73)

1)انقباض عضله ي مخطط                           2)انقباض عضله ي صاف

3) انبساط عضله ي صاف                            4) انبساط عضله ي مخطط

 ۸-كدام يك از نقش هاي پمپ سديم در سلول است ؟(73)

1)    پايين آوردن فشار اسمزي و تسهيل در آب گيري

2)    پايين آوردن فشار اسمزي و جلوگيري از آب گيري

3)    بالابردن فشار اسمزي و جلوگيري از آب گيري

4)    بالابردن فشار اسمزي و تسهيل در آب گيري

9- به جزء ناحيه سر، در هر قطعه از بدن ملخ، در سطح .......و......گره عصبي وجود دارد؟ (75)

1) پشتي- يك     2) شكمي- يك        3) شكمي- يك جفت      4) پشتي- يك جفت

10-در كدام، نيمكره‌هاي مخ تكامل يافته‌تر است؟ (76)

1) سمور             2) وال           3) دلفين                 4) خفاش

11-كنترل اختياري (هوشمندانه) شدت و عمق تنفس در آدمي، اساساً به عهده كدام است؟ (77)

1) پل مغزي        2) هيپوتالاموس        3) كورتكس مخ (قشر مخ)       4) بصل النخاع

12-كدام مركز عصبي در تنظيم فشار اسمزي پلاسماي خون نقش دارد؟ (78)

1)بصل النخاع      2) تالاموس              3) قشر مخ               4) هيپوتالاموس

13- در شكل مقابل دندريت نورون حسي كدام است؟ (78)

1) الف                2) ب                      3) ج                      4) د

14- دستگاه عصبي كدام يك به كرم خاكي شباهت دارد؟ (78)

1) اسفنج            2)پلاناريا                 3) عروس دريايي       4) ملخ

15- فعاليت كدام عصب، قدرت انقباض قلب را افزايش مي‌دهد؟ (79)

1)پاراسمپاتيك ميوكارد                       2) پاراسمپاتيك گره پيش آهنگ      

3) سمپاتيك گره پيش‌ آهنگ                4) سمپاتيك ميوكارد

16- كدام بخش در قشر مخ فاقد مركز حسي است؟ (80)

1)آهيانه              2)پس سري             3) پيشاني                4)گيجگاهي

17-كدام داراي يك طناب عصبي شكمي است؟ (81)

1) پلاناريا           2) عروس دريايي                 3) كرم خاكي           4) لامپري

18-امواج عصبي، توسط عصب شنوايي ابتدا به كدام مركز وارد مي‌شود؟ (81)

1) دو برجستگي‌ بالايي از برجستگي‌هاي چهارگانه        

 2) دو برجستگي پاييني از برجستگي‌هاي چهارگانه

3) تالاموس        

4) بصل النخاع

19-در منحني مقابل مرحله‌اي كه با علامت ؟ مشخص شده نشان دهنده كدام است؟ (82)

1) خروج ناگهاني يون‌هاي پتاسيم 

2) ورود ناگهاني يون‌هاي سديم

 3) فعاليت زياد پمپ سديم- پتاسيم بعد از پتانسيل عمل        

4) برگشت غلظت يون‌ها در دو سوي غشاي سلول به حالت اوليه

20-كدام فاقد گره عصبي است؟ (83)

1) زنبور              2) پلاناريا                3) ملخ          4) هيدر

21-در يك سلول عصبي در حال استراحت ........... (83)

1) سديم به درون وارد نمي‌شود                      2) پمپ سديم- پتاسيم فعال نيست

3) كانال‌هاي دريچه‌دار سديم بسته است           4) كانال‌هاي دريچه‌دار پتاسيم باز است

22-در شكل مقابل نقش بخشي كه با علامت سؤال مشخص شده، كدام است؟ (83)

1) تنظيم انقباض ميوكارد قلبي              2) تقويت و انتقال پيام‌هاي حسي

3) تصحيح و تغيير حركت بدن              4) پردازش اطلاعات دريافتي و حافظه

23- در مورد دستگاه ليمبيك كدام عبارت نادرست است؟ (84)

1) تالاموس را به قشر مخ متصل مي‌كند       2) شبكه گسترده‌اي از نورون‌هاست

3) درحافظه و يادگيري نقش مهمي دارد      4) ارتباط تالاموس را با هيپوتالاموس برقرار مي‌كند

24-در ارتباط با غلاف ميلين كدام عبارت نادرست است؟ (85)

1) بر سطح خارجي اكسون و دندريت قرار مي‌گيرد.  

2) توسط يك دسته از سلول‌هاي غير عصبي ويژه ساخته مي‌شود.

3) باعث افزايش سرعت سير پيام عصبي در طول رشته عصبي مي‌شود.

4) سبب افزايش تماس غشاي سلولي رشته عصبي با محيط اطراف مي‌شود.

25-در ارتباط با عمل پمپ سديم- پتاسيم واقع در غشاي نورون‌ها كدام عبارت نادرست است؟ (85)

1) ايجاد پتانسيل آرامش در سلول                  

2) افزايش بار مثبت در بيرون غشاء       

3) انتقال يون‌هاي با بار مثبت به دو سوي غشاء  

4) منفي‌تر كردن درون سلول به علت يون‌هايي با بار منفي

26-كدام عبارت در مورد انسان صحيح است؟ (86)

1)دستگاه عصبي محيطي شامل 41 جفت عصب است.  

2) فرمان تمام اعمال انعكاسي از نخاع صادر مي‌شود.

3) دي‌اكسيد كربن مي‌تواند از سد خوني- مغزي عبور كند.

4) مايع مغزي- نخاعي بين عنكبوتيه و سخت شامه قرار دارد.

27- در كدام طناب عصبي فاقد جسم سلولي است؟ (86)

1) زنبور              2) انسان                  3)هيدر                   4)پلاناريا

 ۲۸-با فرض اين كه در انسان، تراكم يون پتاسيم داخل نورون شديداً كاهش يافته و سديم درون سلول انباشته گردد،................در برقراري پتانسيل آرامش اثر سوء دارد. (87)

1) فعاليت پمپ سديم، پتاسيم                 

1)    باز شدن كانال هاي دريچه دار پتاسيمي

2)    بسته شدن كانال هاي دريچه دار سديمي    

3)    فعاليت پروتئين هيدروليز كننده ي ATP در غشا

29-با غير فعال شدن اعصاب سمپاتيك، بدن انسان به.......................تمايل پيدا مي كند.( 87)

1)افزايش برون ده قلبي                          2) كاهش تعداد حركات تنفسي

     3)كاهش ترشح غدد زير زباني                 4)افزايش خون رساني به عضلات اسكلتي

30-كدام عبارت، نادرست است؟(88)

1)مهمترين مركز تصحيح و هماهنگي حركات بدن، مخچه است.

2)بسياري از اعمال حياتي توسط هيپوتالاموس و بصل النخاع تنظيم مي شود.

3)مهمترين مركز تقويت پيام هاي حسي و حركتي در ساقه ي مغز، تالاموس است.

4)بيشترين پردازش اطلاعات حسي و حركتي در قشر خاكستري مخ انجام مي شود.

سال سوم ،  فصل سوم:

1-تغذيه بافت‌هاي چشم به عهده كدام پرده است؟ (69)

1) شبكيه            2) صلبيه       3) عنبيه                  4) مشيميه

2- از تصوير مقابل به چه منظوري استفاده مي‌شود؟ (71)

1) اثبات نقطه كور در شبكيه           2) اثبات سازگاري شبكيه

3) تعيين دقت بينايي                   4) تعيين قدرت تطابق

3- كدام بخش از گيرنده نوري داده شده با كدام بخش از نورون دوقطبي سيناپس مي‌كنند؟ (72)

1) ب با اكسون     2) ب با دندريت        3) الف با دندريت        4) الف با اكسون

4- در شكل مقابل علامت ؟ نشان دهنده كدام است؟ (73)

1) اكسون سلولهاي عصبي لكه شنوايي              2) اكسون نورون‌هاي تاج شنوايي

3) دندريت نورون‌هاي تاج شنوايي                   4) دندريت سلولهاي عصبي لكه شنوايي

5- هنگام تطابق علت افزايش قطر (ضخامت) عدسي كدام است؟ (73)

1) انقباض عضلات حلقوي عنبيه                      2) انقباض عضلات جسم مژگاني      

3) انبساط عضلات جسم مژگاني                      4) انبساط عضلات حلقوي عنبيه

6- استخوان سنداني در سمت خارج و داخل به ترتيب به كدام قسمت‌ها متصل است؟ (77)

1) استخوان چكشي- پرده بيضي           2) استخوان چكشي- استخوان ركابي

3) استخوان ركابي- استخوان چكشي               4) پرده صماخ- استخوان ركابي

7- ارتعاشات دريچه بيضي و فرورفتن آن در پري لنف (مايع گوش دروني) تحت تأثير مستقيم كدام استخوان است؟ (78)

1) ركابي             2) چكشي      3) تيغه مارپيچ          4) سنداني

8- درك صدا به عهده كدام است؟ (79)

1) حلزوني غشايي                              2) مجراي دهليزي

3) بخش آهيانه‌اي قشر مخ                4) بخش گيجگاهي قشر مخ

9- ماهيچه‌هاي مژكي متصلند به ....؟ (80)

1) شبكيه            2) صلبيه          3)قرنيه                4) مشيميه

10-كدام بخش (لوب) در قشر مخ فاقد مركز حسي است؟(80)

1)آهيانه                  2)پس سري                3)پيشاني             4)گيجگاهي

11-پيام‌هاي ايجاد شده در كدام به لوب (بخش) پس سري قشر مخ منتقل مي‌شود؟ (81)

1) اوتريكول (گيرنده تعادلي در گوش)               2) بن مايسنر (گيرنده لمس)  

3) حلزون غشايي                                        4) سلولهاي استوانه‌اي شبكيه

12-امواج عصبي توسط عصب شنوايي ابتدا به كدام مركز وارد مي شود.؟(81)

1)دو برجستگي بالايي از برجستگي هاي چهارگانه

2)دو برجستگي پاييني  از برجستگي هاي چهارگانه

3)تالاموس

4) بصل النخاع

13- فرد مبتلا به آستيگماتيسم با كدام اختلال  مواجه است؟ (82)

1) كدر شدن عدسي                 2) عدم يكنواختي انحناي قرنيه    

3) كاهش تطابق                       4) تغيير اندازه كره چشم

14-در كدام ماهيچه هاي صاف وجود دارد؟(82)

1)قرنيه             2)صلبيه             3)شبكيه          4)عنبيه

15- پيام‌هاي عصبي گوش داخلي انسان به كدام بخش ارسال مي‌شود؟ (84)

1) 2و1     2) 2و3                   3) 1و4                   4) 3و4         

16-در طرح مقابل (گيرنده حسي پوست انسان) الف و ب به ترتيب كدامند؟ (84)

1)بافت پوششي-اكسون              2)بافت پيوندي-دندريت

3)بافت پيوندي-اكسون              4)بافت پوششي-دندريت

17- در مورد خط جانبي ماهي‌ها كدام عبارت نادرست است؟ (85)

1) حاوي گيرنده‌هاي مكانيكي است

2) براي تشخيص اجسام ساكن و متحرك كمك مي‌كند

3)در بعضي گيرنده‌ الكتريكي نيز وجود دارد

4)مخصوص پردازش اطلاعات حسي در همه ماهيها است.

18-كدام از اجزاء چشم پروانه مونارك است؟ (85)

1)مردمك           2) قرنيه                  3) عنبيه                  4) عدسي و مردمك

19-كدام عمل به مايع شفاف كره چشم اختصاص دارد؟ (85)

1) تغذيه شبكيه                                 2) جمع آوري مواد دفعي 

 3) دقت و تيزبيني                              4)حفظ شكل گردي چشم

20-در ساختار گيرنده نور كدام، سلول وجود ندارد؟ (86)

1) خرچنگ                   2) اوگلنا        3) پلاناريا                4) شته

21- با توجه به شكل مقابل، انكفالين در سركوب پيام عصبي ايجاد شده در كدام گيرنده نقش دارد؟ (87)       

1)الف                       2)ب                   3)ج                 4)د

22- نوع گيرنده ي ...............با بقيه متفاوت از سايرين باشد. (87)

1)موجود در قاعده سبيل گربه

2) روي شاخك نوعي پروانه ابريشم نرم

3)موجود در ساختار كاپولاي ماهي حوض

4)حساس به تغييرات طول عضله چهار سر ران

23- همه ي ................ (88)

1)جانوران داراي چشم مركب، حشره اند.

2)بي مهرگان، قلب منفذ دار دارند.

3)ماهيان استخواني، اوره دفع مي كنند.

4)حشرات، چشم مركب دارند.

برگرفته از فصلنامه الکترونیکی هستی شماره۷

 

نوشته شده توسط میرجلیلی در شنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۸۹ ساعت 22:53 | لینک ثابت |