سوالات زیست شناسی کنکور سراسری 90

1- همه کانال های پروتئینی که در غشای سلول های جانوری قرار دارند، .............

     1) می توانند به طور غیر تخصصی عمل نمایند.                               

    ۲ ) به مولکول های آب اجازه عبور می دهند.

     3) فقط در موقع عبور برخی از مواد باز می شوند.                            

     4) همیشه بازند و مولکول های کوچک را عبور می دهند.

2- در کشت بافت، ماده ای که به همراه اکسین ریشه زایی را تحریک می کند، در کشاورزی برای ............ مورد استفاده قرار می گیرد.

     1) بازدارندگی رشد جوانه های جانبی                                         

      ۲) افزایش مدت نگه داری میوه ها   

    ۳) درشت کردن میوه های بدون دانه    

      ۴) تسهیل در برداشت مکانیکی میوه ها

3- به طور معمول در باکتریهایی که کروموزوم کمکی دارند، به تعداد مولکول های DNA ، ............. وجود دارد.

     1) دو راهی همانند سازی             2) ژن مقاومت به آنتی بیوتیک      

    3) جایگاه شروع همانند سازی       4) جایگاه تشخیص آنزیم محدود کننده

4- کدام جاندار در محیط زیست خود بیشتر اوقات به تکیه گاه چسبیده است، دستگاه گردش خون ندارد و مواد غذایی مورد نیاز خود را با گوارش برون سلولی و درون سلولی تامین می کند؟

     1) هیدر                                 2) اسفنج                             

   3) کشتی چسب                        4) کپک مخاطی سلولی

5- کدام عبارت به درستی بیان شده است؟

     1) از وظایف پیک های شیمیایی دستگاه درون ریز جانوران پرسلولی، برقراری هوموستئازی است.

     2) هورمون های آزاد کننده و مهار کننده ی هیپوتالاموس، ترشحات هیپوفیز پیشین و پسین را تنظیم می کنند.

     3) گیرنده ی برخی از هورمون های آمینواسیدی بر خلاف گیرنده های هورمون های استروئیدی در غشای سلول هدف قرار دارد.

     4) اپی فیز که توسط ساقه ی کوتاه از هیپوتالاموس آویزان به نظر می رسد، احتمالاً در تنظیم ریتم های شبانه روزی نقش دارد.

6- در چرخه سلولی نارون، در مرحله ی ............

     1) G2 ، یک جفت سانتریول شروع به همانند سازی می کنند.             

     2)  S ، کروماتین حداکثر فشردگی و تراکم را پیدا نکرده است.

     3) سیتوکینز، صفحه جداکننده، دیواره ی سلولی است که غشا ندارد.     

     4) پروفاز، کروموزوم های قابل رویت و رشته های دوک، درون هسته شکل می گیرند.

7- کدام عبارت در مورد قلب انسانی سالم و بالغ به درستی بیان شده است؟

     1) زایش تحریکات طبیعی قلب در سرتاسر بافت گرهی صورت می گیرد.

     2) انتشار تحریک از دهلیز ها به بطن ها ، فقط از طریق بافت گرهی ممکن است.

     3) گره دوم بزرگتر از گره اول است و به وسیله ی رشته هایی از بافت گرهی به یکدیگر به یکدیگر مربوطند.

     4) سرعت انتشار تحریک در در الیاف دیواره ی بین دو بطن، بیش از شبکه ی گرهی دیواره میوکارد است.

8- کدام عبارت نادرست است؟

     1) نوتروفیل ها و ماکرفاژها دارای تعداد زیادی لیزوزوم می باشند.

     2) نوتروفیل ها از نظر ساختار و عملکرد به لنفوسیت ها شباهت زیادی دارند.

     3) بازوفیل ها همچون ماستوسیت ها می توانند در واکنش های آلرژیک شرکت نمایند.

     4) ماکروفاژها مانند نوتروفیل ها قادر به انجام حرکات آمیبی در بافت آسیب دیده هستند.

9- با تبدیل ..............، انرژی لازم برا ی افزودن گروه فسفات به ADP فراهم می شود.

     1) NADH به   + NAD در هنگام تثبیت دی اکسید کربن              

     2) ترکیب پنچ کربنی به ترکیب چهار کربنی در چرخه کربس

     3) گلوکز به ترکیب شش کربنی فسفات دار در گام اول گلیکولیز         

    4) مولکول سه کربنی به قند سه کربنی در مرحله ی تاریکی فتوسنتز

10- گیاه گوجه فرنگی برای هدایت مواد معدنی به سلول هایی نیاز دارد که .............. دارند.

     1) اندامک های تغییر شکل یافته                                            

     2) باریک و طویل هستند و انشعاب

     3) غشای سلولی و انتهای مخروطی شکل                                 

     4) دیواره سلولی و پایانه ای با منافذ بزرگ

11- کدام عبارت نادرست است؟

     LH نوعی گلیکوپروتئینی است که ..........

     1) با فعال کردن پیک دومین وارد عمل می شود.                          

     2) همراه با FSH ترشح تستوسترون را تحریک می کند.

     3) در رشد بیشتر فولیکول تخمدان و ترشح استروژن نقش دارد.          

      4) قبل از تخمک گذاری، مقدار آن در خون به دلیل خود تنظیمی مثبت افزایش می یابد.

12- اوگلنا .............

      1) در انتهای دو تاژک بلندش، لکه چشمی دارد.                       

       2) از طریق هم یوغی و مبادله ی مواد ژنی تولید مثل می کند.

      3) ارتباط خویشاوندی آشکاری با تاژکداران جانوری دارد.             

      4) پوشش سلولزی دارد که اغلب با سیلیس پوشیده شده است.

13- ضمن انجام فرایندهای هوازی، .................. از تجزیه ی گلوکز در درون سیتوسل تولید می شود.

     1) سیتریک اسید                      2) ترکیب دو کربنی                 

    3) دی اکسید کربن                    4) ترکیب سه کربنی دو فسفاته

14- در کبوتر، بالک بخشی از ............... است.

     1) بازو                                   2) ساعد                                 3) پنجه                                 4) مچ

15- کدام عبارت صحیح است؟

     1) در رشته های میلین دار ، انتقال پیام عصبی به صورت جهشی انجام می شود.

     2) عدم تمرکز پرتوهای نوری بر یک نقطه ی شبکیه، می تواند نشانه ی آستیگماتیسم باشد.

     3) در گوش انسان، امواج صوتی در مجاری نیمدایره به پیام عصبی تبدیل و به مغز ارسال می شود.

     4) در روی زبان انسان، پنجاه تا صد جوانه ی چشایی وجود دارد و هر جوانه، هزاران سلول چشایی دارد.

16- کدام جاندار در  چرخه ی زندگی خود نمی تواند سلول جنسی تاژکدار تولید نماید؟

     1) کاهوی دریایی                      2) کپک نوروسپورا                  

    3) کپک مخاطی پلاسمودیومی       4) پلاسمودیوم مولد مالاریا

17- کدام عبارت نشان دهنده ی یک جاندار تراژتی نمی باشد؟

     1) گندمی که تنها با روش تفنگ ژنی اصلاح شده است.                   

    2) انسانی که بارها ژن سازنده ی آنزیم دستگاه ایمنی دریافت کرده است.

     3) انسانی که فقط، محصول ژن فاکتور انعقادی VIII را دریافت کرده است.                                       

    4) برنجی که توانایی تولید مقادیر بالای بتاکاروتن و آهن را کسب کرده است.

18- کدام عبارت نادرست است؟

     در بررسی ساختار مولکول ها به کمک پراش پرتو X .........

     1) تهیه ی بلور از جسم ضرورتی ندارد.                                        

    2) ساختار مولکول قابل تشخیص است.

     3) فیلم در پشت جسم قرار می گیرد.                                                                                 

    4) تجزیه و تحلیل سایه ی مولکول ممکن نمی باشد.

19- هر باکتری که دارای .............. است، ................. دارد.

     1) پیلی - ریبوزوم                                     ۲) غشای پلاسمایی - دیواره سلولی 

    3) ناحیه نوکلئوییدی - آندوسپور                  4) دیواره پپتیدوگلیکانی - تنفس هوازی

20- با توجه به mRNAی مقابل ، چهرمین کدون وارد به جایگاه A ...............   و سومین آنتی کدون وارد به جایگاه P ریبوزوم ............... است.          CGA.CGU.AUG.CGG.UAC.UGC.UUC.CAC.UGA   

     1) ACG - UGC                  

      ۲) UAC - UUC                              

     3) UAC - AAG   

       4) AUG - UUC

21- شکل فرضی مقابل، بخشی از مراحل تشکیل ............. را نشان می دهد.

     1) پروتال از هاگ سرخس

     2) هاگ از اسپوروفیت خزه

     3) آندوسپرم از بافت خورش کاج

     4) دانه گرده نارس در کیسه گرده ی شاه پسند

22- چگونگی آزاد شدن هیستامین از ماستوسیت، همانند ............ است.

     1) ترشح اسید اوریک به کپسول بومن                                                                                   

     2) ترشح پتاسیم به لوله ی پیچ خورده ی دور

     3) خروج پتاسیم از نورون در هنگام پتانسیل عمل                          

    4) خروج استیل کولین از نورون پیش سناپسی

23- اگر در سسک ها صفت سیاهی پر نسبت به سفیدی پر غالب، کوچکی منقار با بزرگی منقار رابطه ی غالبیت ناقص و بلندیبال نسبت به کوتاهی بال ، صفتی        مغلوب باشد، با فرض اتوزومی بودن همه ی صفات، بیش ترین تنوع گامت را می توان در ............ دید.

     1) نر پر سیاه، منقار متوسط و بال کوتاه                                      

      2) نر پر سفید، منقار بزرگ و بال بلند

     3) ماده پر سیاه، منقار متوسط و بال کوتاه                                 

     4) ماده ی پر سفید، منقار بزرگ و بال بلند

24- کدام عبارت صحیح است؟

     1) ژن های پروپیونی باکتریوم آکنس بر خلاف ژن های متانوژن، دارای قطعات اینترون می باشند.

     2) آنابنا همانند ریزوبیوم در تثبیت نیتروژن جو نقش دارد واز نظر شیوه کسب انرژی متفاوتند.

     3) استافیلوکوکوس اورئوس بر خلاف کلستریدیوم بوتولینوم می تواند در محیط های بی هوازی رشد می کنند.

     4) کورینه باکتریوم دیفتریا همانند مایکوباکتریوم توبرکلوسیز، با تولید اندوتوکسین بر قلب و اعصاب فرد تاثیر می گذارد.

25- اگر اشریشیا کلای در محیط فاقد لاکتوز قرار گیرد .................

     1) رونویسی از ژن تنظیم کننده ادامه می یابد.                              

     2) اتصال RNA پلی مراز II به اپراتور مختل می شود.

     3) سنتز mRNAی تک ژنی اپران لک متوقف می شود.                  

     4) تغییراتی در شکل پروتئین تنظیم کننده ایجاد می شود.

26- از آمیزش افرادی با ژنوتیپ های aaBbCc×AaBbcc ، در صورتی که ژن ها از قانون دوم مندل پیروی کنند، چه نسبتی از افراد F1 برای تمام صفات هتروزیگوس خواهند شد؟

     1)   ۱۶/۱                                      2)   ۸/۱                                        

     3)    ۱۶/۳                                    4) ۴/۱

27- کدام عبارت نادرست است؟

     در شکل مقابل ، بخشی که با علامت سوال مشخص شده، دارای ............ است.

     1) رشته های پروتئینی کلاژن

     2) بافت پیوندی بسیار مقاوم                                                   

     3) سلول های رشته ای و فاقد فضای بین سلولی

     4) رشته های بهم فشرده ی کش سان و فاقد کلسیم فراوان

28- کدام عبارت به درستی بیان شده است؟

     1) انکفالین همانند نیکوتین ، ظرفیت تنفسی فرد را کاهش می دهد.

     2) نیکوتین همانند مورفین در تسکین درد و القای خواب نقش دارد.

     3) نیکوتین بر خلاف استیل کولین سبب برقراری حالت طبیعی بدن می شود.

     4) انکفالین بر خلاف نیکوتین از انتقال پیام عصبی به طناب عصبی جلوگیری می کند.

29- بررسی بر روی منقار جمعیتی از سهره های کامرون، نشان می دهد که در گذشته و طی یک دوران طولانی، .............. است.

     1) بقای فنوتیپ های آستانه ای سیر نزولی داشته                          

     2) شانس زادآوری تمام افراد جمعیت یکسان بوده

     3) شایستگی تکاملی افرادی با فنوتیپ حد واسط کاهش یافته             

     4) جهش و نوترکیبی عامل اصلی تغییر فراوانی الل های جمعیت بوده

30- ویروس آنفلوانزا که بدن انسان را مورد تهاجم قرار می دهند، نمی توانند ...............

     1) سبب مرگ سلول های  فعال مولد اینترفرون شوند.                      

     2) به DNA میزبان متصل گشته و به تولید کپسید بپردازند.

     3) از طریق آندوسیتوز به سلول هاری مجاری تنفسی وارد شوند.          

     4) همانند عامل مولد هرپس با داشتن پوشش از صافی های باکتریایی عبور کنند.

31- در ساختار ماهیچه ی حلقوی دور چشم انسان، ................

     1) بافت پیوندی رشته ای، مجموعه ی میون ها را در بر گرفته است.      

     2) هر تارچه شامل تعدادی هسته ، میتوکندری و کمی سیتوپلاسم است.

     3) واحدهای ساختاری با شبکه ی سارکوپلاسمی گسترده ای  احاطه شده اند.

     4) رشته های نازک در مرکز و رشته های ضخیم در دو انتهای سارکومر قرار گرفته اند.

32- دربخشی از چرخه ی زندگی کاج بر خلاف ارکیده، ..........

     1) دانه فاقد گامتوفیت ماده است.                                             

    2) گامتوفیت ماده درون تخمک قرار دارد.

     3) سلول رویشی ، لوله گرده را می سازد.                                    

     4) بافت حاوی مواد غذایی دانه، بخشی از گامتوفیت است.

33- مطالعات تیلمن و همکارانش نشان داد که .............

     1) صیادی اثرات رقابت را کاهش می دهد.                                    

    2) کنام گونه های مختلف یک اندازه نیست.

     3) رقابت کنندگان می توانند با هم سازش داشته باشند.                    

   4) افزایش تنوع گیاهان، موجب افزایش پایداری زیستگاه ها می شود.

34- منحنی زیر، تغییرات یکی از هورمون های تخمدان را نشان می دهد، هم زمان با نقطه A، ..........

     1) اندازه جسم زرد رو به کاهش است.                                                                                   

     2) میزان پروژسترون خون رو به افزایش است.

     3) دیواره رحم شروع به ضخیم شدن می کند.

     4) فولیکول پاره می شود و هورمون محرک فولیکولی کاهش می یابد.

35- در بخش میانی استخوان جناغ سینه ی نوزاد انسان، ............. وجود دارد.

     1) کلاژن و مغز زرد                                   2) مغز قرمز و کلاژن                 

   3) مغز زرد و سیستم هاورس                     4) سیستم هاورس و مغز قرمز

36- تولید ............. فقط در سلول های سالم بدن انسان، ممکن است.

     1) اینترفرون                               2) پرفورین                            

     3) هیستامین                           4) ترومبوپلاستین

37- هر زنبور ماده می تواند .............

     1) بقای ژن های خود را تضمین کند.                                                                                   

    2) تولید مثل جنسی و غیر جنسی داشته باشد.

     3) تخمک هایی با توانایی بارور شدن داشته باشد.                           

     4) غیر مستقیم ژن های خود ر ا به نسل بعد منتقل سازد.

38-     + NADP       ..................

     1) به عنوان عضوی از زنجیره ی انتقال الکترون بر تولید ATP بی تاثیر است.

     2) به کلروفیل در به دام انداختن نور کمک می کند و در تجزیه آب توسط فتوسیستم I نقش دارد.

     3) در رایج  ترین روش تثبت دی اکسید کربن، به هنگام تشکیل قند سه کربنی از مولکول سه کربنی تولید می شود.

     4) الکترون ها را به چرخه کالوین  منتقل می کند و در تشکیل ترکیب چهار کربنی از ترکیب پنج کربنی نقش دارد.

39- اگر از آمیزش فلفلی که میوه های قرمز و برگ های صاف دارد با فلفلی که میوه های سبز و برگ های دندانه دار دارد، در نسل اول، همه فلفل ها میوه زرد و برگ های صاف ( این صفات از قانون دوم مندل پیروی می کنند) داشته باشند، چه نسبتی از افراد نسل دوم، فلفل هایی با میوه زرد و برگ های صاف خواهند داشت؟

     1)  ۸/۱                                    2)   ۱۶/۳                                           

    3)  ۸/۳                                    4) ۱۶/۹

40- بیش تر آسکومیست های تک سلولی ..............

     1) برای انسان بیماری زا هستند.                                               

    2) میسلیوم تشکیل می دهند.

     3) توانایی تولید آسک در آسکوکارپ را دارند.                               

    4) به روش غیر جنسی تولید مثل می کنند.

41- کدام عبارت صحیح است؟

     1) مریکیپوس بیش از یک انگشت در هر پا داشته است.

     2) هیراکوتریوم از نظر اندازه ی بدن بزرگتر از مریکیپوس بوده است.

     3) هیراکوتریوم، سازگاری زیادی برای زیستن در علفزار داشته است.

     4) فراوانی مریکیپوس نسبت به اکوئوس پس از یک دوره ی طولانی افزایش یافته است.

42- کدام عبارت صحیح است؟

     1) بسیاری از پلانکتون های آب شور، از جلبک های قرمز است.

     2) بسیاری از جلبک های سبز ساکن آب شیرین ، پر سلولی هستند.

     3) اکثر جلبک های قرمز برای تهیه آگار مورد استفاده قرار می گیرند.

     4) در تعدادی از جلبک های سبز، گامت های تاژکدار به روش هم جوشی به یکدیگر ملحق می شوند.

43- ماکروفاژها می توانند ..............

     1) منشاء گرانولوسیتی داشته باشند.                                          

    2) طول عمری بیش از لنفوسیت ها داشته باشند.

     3) در صورت لزوم از مویرگ به بافت وارد می شوند.                         

   4) به کمک پادتن ها میکروب ها را در خون فاگوسیتوز کنند.

44- در هر سلول جوان گیاهی، ............

     1) میکروتوبول ها در تشکیل دوک تقسیم و تاژک دخالت دارند.           

    2) موم و کلسترول توسط شبکه آندوپلاسمی صاف ساخته می شود.

     3) اندامک هایی با آنزیم های غشایی، انجام متابولیسم را ممکن می سازند.

     ۴) گوارش اندامک های آسیب دیده ی سلول بر عهده ی لیزوزوم ها است.

45- کدام موارد می توانند جمله زیر را تکمیل کنند؟

     همه سلول های فتوسنتزکننده،...........

     الف- اکسیژن تولید می کنند.     ب- اکسیژن مصرف می کنند.       ج- رنگیزه دارند.        د- DNA حلقوی دارند.

     1) الف - ب                             2) الف - ج                              3) ب - د                               4) ج - د

46- در چرخه زندگی سرخس، ...........

     1) اندام های تولیدمثلی در سطح فوقانی گامتوفیت قرار دارند.              

    2) سلول های n کروموزومی، حاصل تقسیم میوز یا میتوز هستند.

     3) پیکر پر سلولی n کروموزومی، فاقد قدرت فتوسنتز کنندگی است.     

     4) لقاح سلول های هاپلوئید حاصل از مرحله ی اسپوروفیت، امکان پذیر است.

47- 16% افراد جمعیت در حال تعادلی، مبتلا به کم خونی گلبول های داسی شکل هستند، نسبت دختران ناقل بیماری به افراد خالص این جمعیت، ...... است.

     1)    ۳/۲                                    2)   ۱۳/۳                                          

      3)     ۱۳/۶                                    4) ۱۳/۱۲

48- به طور معمول کپک پنی سیلیوم ..............

     1) در تولید آنتی بیوتیک و تخمیر سس سویا استفاده می شود.           

     2) دارای دیواره ی سلولی از جنس کیتین است و تولید مثل جنسی ندارد.

     3) به تنهایی از مولکول های آلی موجود در محیط خود استفاده نمی کند.                                          

    4) فاقد دیواره عرضی در نخینه است و در شرایط مساعد زیگوسپورانژ تشکیل می دهد

49- در رویان انسان، به طور معمول در پایان هفته چهارم بارداری ................

     1) ضربان قلب آغاز می شود.                                                 

      2) روده و کبد شکل می گیرد.      

     3) رگ های خونی شروع به نمو می کنند.                                  

     4) پرده های اطراف رویان شروع به تشکیل می کنند.

50- با توجه به دودمانه زیر، اگر فقط تولد دختر A غیر ممکن باشد، بیماری مورد مطالعه می تواند نوعی صفت ............ باشد.

     1) اتوزومی غالب                                                                 

     2) اتوزومی مغلوب

     3) وابسته به جنس غالب

     4) وابسته به جنس مغلوب

                                                                                                               

نوشته شده توسط میرجلیلی در پنجشنبه سیزدهم مرداد ۱۳۹۰ ساعت 21:17 | لینک ثابت |